Hírek - 2020.09.01.

Tájékoztató a koronavírus helyzetről

Kedves Hallgatók!

A koronavírussal kapcsolatos híreket és intézkedéseket ebben a hírben szedjük össze, melyet folyamatosan frissítünk az aktualitásokkal. A részletes és teljes tájékoztatás minden esetben a BME honlapján kísérjétek figyelemmel!

2020.09.01. 10:39:

Az új koronavírus okozta járványhelyzet miatt elrendelt egészségügyi válsághelyzetben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folyó egyes, tanulmányi munkával, képzéssel összefüggő tevékenységek megszervezésére a 2020/2021. tanév őszi félévében

I. Bevezető rendelkezések

 1. Jelen Intézkedési Terv személyi hatálya minden, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) területén tartózkodó és oda belépni szándékozó természetes személyre kiterjed.
 2. Magyarország Kormánya a 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendeletével egészségügyi válsághelyzetet[1] hirdetett ki Magyarország egész területére. A fenntartó Innovációs és Technológiai Minisztérium a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (3) bekezdés b) pontjában[2] kapott felhatalmazással – ágazati irányítás keretében – „Ágazati ajánlás a felsőoktatási képzés egészségügyi válsághelyzet során történő megszervezéséhez” címmel előírásokat bocsátott a felsőoktatási intézmények részére (a továbbiakban: ágazati ajánlás).
 3. Az ágazati ajánlás
 1. alapján a felsőoktatási intézménynek járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési tervvel kell rendelkeznie, mely előírásnak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a jelen Intézkedési Tervvel tesz eleget; és
 2. 1.10. pontjában a rektort a – jogszabályok és az ágazati ajánlás keretei között – további speciális utasítások meghozatalára hatalmazza fel, valamint felhívja az intézményt belső szabályzataik járványhelyzethez illeszkedő folyamatos kiegészítésére és aktualizálására.
 1. A jelen Intézkedési Terv célja, hogy egységes eljárásrendet határozzon meg az egészségügyi válsághelyzetben az Egyetem egyes tevékenységeinek ellátására, a koronavírus járvánnyal járó kockázatok csökkentésére.
 2. A jelen Intézkedési Tervben foglaltak betartása minden, az Egyetem területén tartózkodó személy számára kötelező.
 3. Az ágazati ajánlásban foglaltak alkalmazása, betartása és betartatása – a jelen Intézkedési Tervben foglalt eltérésekkel – az Egyetem egész területén kötelező. Az ágazati ajánlás előírásaitól akkor lehet eltérni, ha azt a jelen Intézkedési Terv kifejezetten előírja. Ha a jelen Intézkedési Terv az ágazati ajánlásban foglaltaknál szigorúbb előírást (magasabb védelmi szintet) határoz meg, akkor az Intézkedési Tervben foglaltakat kell alkalmazni.

II. Általános védelmi intézkedések

 1. Az Egyetem területére kizárólag a koronavírus fertőzés tüneteit nem mutató, egészséges személy léphet. A tüneteket minden személy napi rendszerességgel köteles magán – az Egyetem területére való belépés előtt – ellenőrizni. A tüneteket mutató személy ennek tényéről, ha
  1. munkavállaló vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll az Egyetemmel (a továbbiakban együttesen: munkavállaló), akkor közvetlen (munkairányító jogkörű) felettesét erről haladéktalanul értesíti;
  2. hallgató, akkor a tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) az e célra szolgáló űrlapon (088 számú kérvény) ezt bejelenti.
 2. A magán tüneteket észlelő személy a tünetek bejelentését követő 14 napon (házi karantén) belül nem léphet az Egyetem területére, kivéve, ha 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.
 3. Ha a SARS-CoV-2 teszt alapján a fertőzés igazolt, akkor
  1. a munkavállaló ennek tényéről haladéktalanul értesíti követlen felettesét;
  2. hallgató ennek tényét a tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) az e célra szolgáló űrlapon (088 számú kérvény) bejelenti.
 4. Az igazolt koronavírus fertőzés tényéről az Egyetem a járványügyi hatóságot értesíti.
 5. A munkavállaló, ha tünetek vagy igazolt fertőzés fennállása miatt az Egyetem területére nem léphet be, akkor – amennyiben egészségi állapota és ellátandó feladatai ezt lehetővé teszik – otthoni munkavégzés keretében látja el feladatait.
 6. A hallgató, ha tünetek vagy igazolt fertőzés fennállása miatt az Egyetem területére nem léphet be, akkor – amennyiben egészségi állapota ezt lehetővé teszi – távolléti oktatás keretében vesz részt az oktatásban.
 7. A kifejezetten oktatási célú helyiségek (tantermek, laboratóriumok) kivételével a legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartása az Egyetem egész területén kötelező.
 8. A szájat és orrot egyaránt takaró védőmaszk (a továbbiakban: maszk vagy védőmaszk) viselete
  1. a tanulmányi foglalkozások teljes időtartama alatt kötelező amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság betartása nem lehetséges. Amennyiben az előírt védőtávolság betartása lehetséges, úgy a szájat és orrot eltakaró védőmaszk viselete ajánlott, mely alól az oktató akkor mentesül, ha a foglalkozás teljes időtartama alatt a legalább 1,5 méteres védőtávolságot megtartja;
  2. hivatali ügyintézés során minden érintett fél számára kötelező, ha az ügyfél és a kiszolgáló azonos helyiségben van;
  3. az Egyetem területén minden olyan helyen, helyiségben kötelező, ahol a legalább 1,5 méteres védőtávolság megtartása nem lehetséges.
 9. A személyi higiéné betartása az Egyetem minden polgára részéről szükséges és felelős állampolgári magatartást követel. Ez magában foglalja a gyakori szappanos kézmosást vagy alkoholos kézfertőtlenítést, a köhögési etikett betartását, illetve az arc felesleges érintésének kerülését, valamint a szájat és az orrot eltakaró eszköz használatára vonatkozó szabályok betartását. A higiénés szabályok betartására minden lehetséges alkalommal felhívjuk minden, az Egyetemet látogató személy figyelmét, a jogkövető magatartás tanúsítását elvárjuk. Annak érdekében, hogy az Egyetem látogatói a megfelelő fizikai távolságot tartva tudjanak az oktatásban, munkavégzésben részt venni, erre vonatkozó jelzéseket tesz közzé az Egyetem, továbbá kézfertőtlenítő berendezéseket helyez ki, valamint ezekre jól látható jelzéssel (felfestéssel, figyelemfelhívó táblákkal) hívja fel a figyelmet (könyvtárakban, büfékben, vendéglátóterekben, tanulmányi irodákban stb.).
 10. A nagy forgalmú közös területeken (pl. közlekedők, felvonók, lépcsőházak, mellékhelyiségek, teakonyhák) a gyakran érintett felületek teljeskörű, megfelelő intenzitású és gyakoriságú virucid hatású felületfertőtlenítővel történő tisztításáról az Egyetem az adott terület takarításáért felelős szervezeti egység útján gondoskodik.
 11. Zárt térben az esetleges kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében – mesterséges szellőzés alkalmazása esetén is – kiemelt figyelmet kell fordítani a folyamatos és rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, ajtók, ablakok nyitására, melynek végrehajtása a helyiséget használók kötelessége.
 12. A sportlétesítményeket látogató és az ott dolgozó személyek egészségének védelme érdekében a létesítmények az egészségügyi válsághelyzet alatti időszakban csak a következő intézkedések betartása mellett látogathatók:
  1. A sportlétesítményeket mindenki saját felelősségére használhatja, kizárólag egészséges, koronavírus megbetegedés tüneteit nem mutató személy, beleértve a kiszolgáló személyzetet, edzőket és oktatókat.
  2. A koronavírus járvánnyal összefüggő védelmi intézkedések miatt a sportlétesítmények használati szabályainak kiegészítése céljából készült nyilatkozatot köteles minden belépő kitölteni, aki aláírásával hitelesíti a szabályzat elfogadását. A létesítményekbe történő belépéskor a személyzet ellenőrzi a látogatók testhőmérsékletét.
  3. A látogatóknak a használt felszereléseket edzés előtt és után is kötelező fertőtleníteni az erre a célra kihelyezett fertőtlenítőszerrel.
  4. A vendégek védelmének érdekében a törölköző kiadás, mezek és cipőkölcsönzés, valamint a szauna használat is szünetel. Minden látogató köteles a saját törölköző használatára és a megfelelő higiénés előírások betartására. Ezen védelmi intézkedések be nem tartása esetén a sportlétesítmény üzemeltetője a vendég belépését megtagadja.
  5. Előnyben részesítjük a kiscsoportos foglalkozásokat, a termek befogadóképessége alapján redukáljuk a létszámot, hogy a résztvevők a kellő távolságot tartva tudjanak a sportfoglalkozásokon részt venni. A testi kontaktus nélkül megvalósítható feladatokra helyezzük a hangsúlyt a foglalkozások beosztásakor. Az edzők, sportszakemberek teljeskörű tájékoztatásáról gondoskodunk.
  6. A sportlétesítmény üzemeltetője megnövelt nyitvatartási idővel biztosítja a vendégek időbeli elosztását a következők szerint: hétfőtől-péntekig 6:00-24:00, szombat és vasárnap 7:00-22:00 óra között látogathatók a sportlétesítmények.
  7. A közös terek, területek, mint (pl. öltözők, zuhanyzók és egyéb helyiségek) teljes körű tisztításáról a sportlétesítmény üzemeltetője gondoskodik.
 13. Azon személyt, aki az előírásokat megszegi, magatartásával a környezetében lévőket veszélyezteti (pl. ráköhög), az előírások ellenére nem visel maszkot vagy azt nem szabályosan (szájat és orrot egyaránt takarva) viseli, vagy az előírt védőtávolságot szándékosan nem tartja meg, fel kell szólítani a cselekmény abbahagyására. Ha a felszólítás nem vezet eredményre, akkor a Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztályt értesíteni kell. A Vagyon- és Intézménybiztonsági Osztály munkatársai a szükséges intézkedéseket megteszik.
 14. A védőtávolság megtarthatósága és a csoportosulások megelőzése érdekében az Egyetem területén a tantermek egy részét 7:30 órától 20:00 óráig tanítási napokon folyamatosan nyitva kell tartani, a hallgatók a védőtávolság megtartása mellett az éppen nem használt tantermekben tartózkodhatnak.

III. Az oktatás megszervezésére vonatkozó különös előírások

 1. A 200 főt meghaladó hallgatói létszámot érintő tanulmányi foglalkozások (egy időben, egy helyen tartott cselekmény) kizárólag távolléti formában szervezhetők meg. A szakot (képzést) gondozó kar ennél kisebb létszámkorlátot is megállapíthat, mely döntéshez a beoktató kar kötve van.
 2. A jelenléti tanulmányi foglalkozások során a II. szakasz szerinti általános védelmi intézkedéseket be kell tartani és be kell tartatni. Az intézkedések betartatása az oktató kötelessége.
 3. Jelenléti tanulmányi foglalkozás kizárólag olyan helyiségben (tanterem, laboratórium) tartható, ahol a fokozott intenzitású természetes (át)szellőztetés és friss levegő utánpótlás biztosított.
 4. Jelenléti tanulmányi foglalkozás keretében igénybe vett tantermek esetében a tanteremért felelős szervezeti egységnek törekednie kell a termek minél gyakoribb, virucid hatású tisztítószerrel történő takaríttatására.
 5. A kurzusok távolléti formában való megszervezésére egyébként az 1/2020. (VII. 22) számú rektori körlevél (a továbbiakban: rektori körlevél) III. szakaszában foglaltak vonatkoznak a következő kiegészítéssel:
  1. körlevél III. szakasz 2. pontjában meghatározott kérelmek elbírálásának szempontjait a képzésért felelős kar állapítja meg; és
  2. kockázati csoport alatt a jelen Intézkedési Terv 1. mellékletében meghatározott személyi kört kell érteni.
 6. A távolléti formában tartott kurzusok mellett – ha ennek feltételei fennállnak – hallgatói igény esetén, kiscsoportos (legfeljebb 5 fő) formában jelenléti konzultációs lehetőséget is biztosítani kell.
 7. A távolléti oktatás lehet valós idejű, amikor a jelenléti foglalkozás órarendi időpontjában tartják meg információs rendszerek útján a tanulmányi foglalkozást (pl. élőben közvetített előadás, konferenciabeszélgetés az MS Teams-ben vagy más hasonló platformon), illetve önálló hallgatói munkára építő aszinkron foglalkozás, amikor az információs rendszerben közzétett tanulástámogató anyagokat (írásos anyagok, rögzített és visszajátszható hang-, illetve hang- és képfelvétel) a hallgató saját időbeosztása szerint dolgozza fel. Ez utóbbi foglalkozástípushoz a tanulmányi és vizsgaszabályzat előírásai szerint konzultáció is biztosítandó (akár órarendi, akár órarenden kívüli időpontban).
 8. A meghirdetett kurzusok megszervezésének módjáról a tanulmányi rendszeren keresztül (NEPTUN rendszer) a hallgatókat a következők szerint tájékoztatni kell:

A tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) a 2020/2021/1. félévre meghirdetett kurzusoknál a kurzus „Megjegyzés” rovatában fel kell tüntetni, hogy

 1. az adott kurzus távolléti formában történik-e (ha ez nincs külön feltüntetve, akkor jelenléti kurzusnak minősül);
 2. a távolléti formában tartott kurzus esetében azt is fel kell tüntetni, hogy
  • a távolléti oktatás valós idejű-e, ez esetben arra csak a kurzus órarendi időpontjában kerülhet sor, és meg kell adni az információs rendszert is, ahol valós időben követhető a foglalkozás;
  • a távolléti oktatás aszinkron formában történik-e, és meg kell adni az információs rendszert is, ahol tanulástámogató anyagok elérhetők.

A tájékoztatási kötelezettségnek úgy is eleget tehet az oktatási szervezeti egység, ha külön távolléti oktatási kurzusokat hoz létre.

 1. A rektori körlevél és a jelen Intézkedési Terv szerint kialakított vegyes (egyidejűleg jelenléti és távolléti tanulmányi foglalkozások biztosítása útján szervezett) oktatási formában – figyelemmel az Egyetem területén egyidejűleg tartózkodó hallgatók nagy számára és az egyetemi informatikai infrastruktúra átviteli kapacitás-korlátára – valós idejű távolléti tanulmányi foglalkozás nem tartható.
 2. Valós idejű távolléti tanulmányi foglalkozás akkor tartható, ha az Egyetem teljes egészében távolléti oktatásra áll át.
 3. A hallgató, aki a rektori körlevél alapján engedélyt kapott tanulmányai távolléti oktatás keretében történő folytatására, e tényről haladéktalanul értesíti az általa felvett kurzusok oktatóit.
 4. Az Egyetemen, mint szakmai gyakorlóhelyen az őszi félévben tartott szakmai gyakorlatok ideje alatt a gyakorlaton résztvevő hallgatókra, oktatókra az általános védelmi intézkedések vonatkoznak. A szakmai gyakorlat során a következő előírásokat kell betartani:
  1. A gyakorlat megkezdése előtt kötelező a szappanos kézmosás vagy alkoholos kézfertőtlenítés előírása, melynek feltételeit a gyakorlat helyszínén biztosítani kell. A gyakorlat során amennyiben a 1,5 méteres védőtávolság nem tartható a maszk használata kötelező, a védőtávolság megtartása esetében ajánlott.
  2. A képzést megelőző kötelező oktatások (tűz-és munkavédelmi, adatvédelmi és kórház- higiénés oktatás) kivitelezése lehetőség szerint online formában valósuljon meg. Amennyiben ez nem megoldható, a jelenléti tanulmányi foglalkozásokra vonatkozó szabályok betartásával kell azt megszervezni.
  3. A hallgatók beosztását előre szükséges elkészíteni, ezáltal is csökkentve egy adott időszakban jelen lévő hallgatói létszámot. A szakmai gyakorlat első napján a hallgatónál el kell végezni a pre-triázsolást (előzetes kockázatfelmérést).
  4. A szakmai gyakorlat és gyakorlati képzés ideje alatt a gyakorlatvezető kiemelt feladata, hogy a helyes egyéni védőeszköz használatot folyamatosan ellenőrizze. A 1,5 méteres védőtávolságot a gyakorlat teljes időtartama alatt lehetőség szerint biztosítani kell.
  5. A gyakorlat során az eszközöket – amennyiben ez azt nem károsítja – a gyakorlatvezető, vagy az általa megbízott személy virucid hatású felület fertőtlenítőszerrel fertőtleníti.
  6. A szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó szabályokat a belső és külső gyakorlóhelyen is be kell tartani. A termekben a hallgatói csoportok váltása között a felületfertőtlenítés biztosítani szükséges.
 5. A jelenléti laboratóriumi gyakorlatok során annak befejeztével a gyakorlatvezető oktató köteles a használt eszközöket – amennyiben az az eszközt nem károsítja – virucid hatású fertőtlenítőszerrel megtisztítani. Amennyiben az eszköz nem fertőtleníthető, úgy a laboratóriumi gyakorlat során az oktatási szervezeti egység egyszer használatos védőkesztyűt biztosít a hallgatók részére.

IV. Jelenléti és írásbeli tanulmányi teljesítményértékelések különös szabályai

 1. Tanulmányi teljesítményértékelések során az általános védelmi intézkedéseket, továbbá a III. szakaszban foglalt intézkedéseket be kell tartani és be kell tartatni.
 2. A hallgatók személyes jelenlétét igénylő tanulmányi teljesítményértékelések, helyét, időpontját, módját, továbbá az oda beosztott hallgatók azonosító adatait a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerinti tanulmányi teljesítményértékelési tervben a tanulmányi rendszeren (NEPTUN rendszer) keresztül közzé kell tenni.
 3. A hallgatók személyes jelenlétét igénylő tanulmányi teljesítményértékelésen [összegző tanulmányi teljesítményértékelés, szóbeli beszámoló, írásbeli (rész)vizsga, szóbeli (rész)vizsga, szigorlat] kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató személy vehet részt. A teljesítményértékelést végző oktató köteles az ágazati ajánlás szerint eljárni [ágazati ajánlás 4.1.–4.7. pontja]. A pre-triázs során hallgatónként rögzíteni kell a 2. melléklet szerinti kérdőívre adott válaszokat, valamint a hallgató testhőmérsékletét. A bármelyik kérdésre igen-nel válaszoló hallgatót fel kell szólítani az Egyetem elhagyására. A rögzített adatokat az oktatási szervezeti egység irattárában 28 napig meg kell őrizni és ellenőrzéskor, felhívásra az ellenőrzést végzőnek fel kell mutatni.
 4. Szóbeli vagy gyakorlati tanulmányi teljesítményértékelés esetén időben ütemezett beosztást kell készíteni és egyidőben értékelést végző oktatónként egyszerre legfeljebb két hallgató lehet jelen.
 5. Írásbeli teljesítményértékelés esetén a kötelező várakozási idővel [ágazati ajánlás 4.3. pontja] meghosszabbodik a tanulmányi és vizsgaszabályzatban a teljesítményértékelések eredményének közzétételére vonatkozó határidő.
 6. A kijavított és értékelt írásbeli teljesítményértékelések esetében – ha az papír alapú adathordozón történt – a betekintést a tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerint biztosítani kell. A személyes jelenlét mellett tartott betekintés során a 3-4. pontban foglaltak értelemszerű alkalmazásával kell eljárni.
 7. A távolléti formában tartott tanulmányi teljesítményértékelések során – ellenkező döntésig – a 2019/2020. tanév tavaszi félévben kialakított eljárásrendet kell alkalmazni.

V. Beiratkozásra, évnyitóra és egyéb rendezvényekre vonatkozó előírások

 1. Összhangban az ágazati ajánlással, minden aktív félévre bejelentkezett hallgató számára az Egyetem előírja, hogy amennyiben a tanévkezdést megelőző két hét során, vagy a félév alatt külföldön jártak, akkor tanulmányi rendszerben (NEPTUN rendszer) benyújtott kérvényben nyilatkozzon a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 341/2020 (VII.12.) Korm. rendeletben foglalt előírások betartásáról.
 2. Az Egyetem biztosítja az elektronikus beiratkozást mindazon felvetteknek, akik Ügyfélkapu regisztrációval rendelkeznek. A személyes jelenlétet igénylő beiratkozás csak azon felvett jelentkezők esetében szervez az Egyetem, akik
  1. nem rendelkeznek Ügyfélkapu regisztrációval vagy azt mégsem kívánják használni; vagy
  2. nem magyar állampolgárok.

A személyes jelenléttel történő beiratkozás során az általános védelmi intézkedések betartása kötelező.

 1. Az egyetemi központi tanévnyitó rendezvényen is meg kell tartani a II. szakasz szerinti általános védelmi intézkedéseket, ezért az egy helyen (Központi épület Aula) tartózkodó résztvevők összesített száma a 200 főt nem haladhatja meg. Az adott tanévnyitó rendezvény szervezéséért felelős szervezeti egység ennél alacsonyabb létszámkorlátot is meghatározhat.
 2. A kari szervezésű tanévnyitó esetében, ha azt zárt térben rendezik, akkor
  1. az csak olyan helyiségben tartható, ahol a természetes szellőzés folyamatosan biztosított;
  2. az egy helyen (teremben) jelenlévők összesített száma a 200 főt nem haladhatja meg; és
  3. a jelenlévők számára a maszk viselése kötelező, ha a 1,5 méteres védőtávolság nem biztosítható, ha biztosítható, akkor a maszk viselése ajánlott.
 3. Az őszi félév során tartandó diplomaátadó rendezvényekre az évnyitóra vonatkozó, 3-4. pontban foglalt rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. A résztvevők számába az esetleges vendégeket is be kell számítani.
 4. Jubileumi diplomaátadó rendezvény – figyelemmel az érintettek életkor miatti fokozott kockázatára – nem tartható.
 5. Az Egyetem területén jogszabályban meghatározott, ennek hiányában 500 főt meghaladó résztvevői létszámú egyéb rendezvény nem tartható. Az adott rendezvény szervezéséért felelős szervezeti egység ennél alacsonyabb létszámkorlátot is meghatározhat.

VI. Kollégiumi bentlakásra vonatkozó intézkedések

A járványveszély okozta körülményekre tekintettel a 2020 nyári bentlakási időszak, valamint a 2020/2021. tanév őszi féléve esetén az alábbi feltételek elfogadásával biztosított a hallgatók kollégiumi bentlakása:

 1. A hallgatók a kollégiumok területén is az alapvető járványügyi védelmi intézkedések szerint kötelesek eljárni (különösen: maszk viselése, 1,5 méteres védőtávolság megtartása, egy helyiségben minél kevesebb személy tartózkodása). Saját védőmaszkról a hallgató, illetve a kollégiumban tartózkodó bármely személy magának köteles gondoskodni.
 2. A kollégiumok területén rendezvényeket tartani tilos.
 3. A Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat alapszabályban rögzített testületi ülései nem számítanak rendezvénynek, így különösen a kari hallgatói képviselet ülései, valamint az öntevékeny körök, szakkollégiumok és versenycsapatok szakmai összejövetelei. E testületi ülések másfél óránál nem tarthatnak tovább, illetve, ha igen, köztük legalább egyórás szünetet kell tartani, valamint a helyiséget szellőztetni kell.
 4. A hallgató az adott kollégiumi időszakban csak egy, előre meghatározott személyt fogadhat vendégként. A hallgató által fogadni kívánt vendég adatait a hallgatónak a KEFIR-ben kell az erre kijelölt formában rögzítenie. Más bentlakó számára fogadott vendég fegyelmi eljárást von maga után.
 5. A hallgatónak beköltözésekor kérdőívet kell kitöltenie, melynek eredménye alapján az Egyetem a hallgatót SARS-CoV-2 teszt (PCR teszt) elvégzésére kötelezheti. Pozitív teszteredmények esetén a hallgató csak abban az esetben költözhet be férőhelyére, ha kettő, 48 órán belül megismételt negatív teszttel rendelkezik. Az Egyetem a beköltözést megtagadhatja, ha a negatív tesztek nem megbízható helyről származnak, vagy csalás gyanúja merül föl.
 6. Amennyiben a hallgató a koronavírus bármely tünetét érzi magán, azt köteles a gondnoknak azonnal jelezni, és a lehető legkevesebbet a kollégium közösségi tereiben tartózkodni.
 7. A hallgató köteles jelezni, ha szobájában, a kollégium közös terein bármilyen extra takarítási szükségességet észlel. Köteles jelezni azt is, ha valahol a kézfertőtlenítő elfogyott.
 8. Az Egyetem a saját tulajdonú kollégiumi épületeiben a férőhelyek közel 5%-át – további intézkedésig – nem hasznosítja. Az ily módon érintett férőhelyek a 2020/21-es tanév őszi félévében nem kerülnek kiosztásra.
 9. A 2020/21-es tanév őszi félévére vonatkozó kollégiumi felvételi eljárás során az első évesek szobabeosztásánál törekedni kell arra, hogy a hallgatók lehetőleg szakonként elkülönítve kerüljenek beosztásra.
 10. A kollégiumok területére történő belépésnél naponta egyszer vizsgálni kell a belépő személy testhőmérsékletét.
 11. Amennyiben egy hallgatónál fertőzés gyanúja áll fenn, úgy a kollégiumi gondnoknak, akadályoztatása esetén az ügyeletes kollégiumi mentornak azonnal intézkednie kell – a megfelelő védelmi intézkedések betartása mellett – a hallgató és szobatásainak külön elkülönítő szobában való elhelyezéséről. Ezzel egyidőben az intézkedő személy köteles jelenteni az esetet a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgatójánál, aki ezt követően eleget tesz a területileg illetékes járványügyi hatóságnál a fertőzésgyanús esetekre vonatkozó bejelentési kötelezettségének.

VII. Kollégiumi infrastruktúrára vonatkozó intézkedések

Figyelembe véve a járványveszély idejére érvényes hatósági ajánlásokat, az Egyetem kollégiumainak megnyitása az alábbi védelmi intézkedések érvényesítése mellett történik:

 1. Fokozottan kell fertőtleníteni a kollégisták által gyakran érintett felületeket, mint például szekrényeket, kilincseket, gombokat és villanykapcsolókat, egyúttal a fürdők, mellékhelyiségek tisztaságára is fokozottan ügyelni kell.
 2. A közös használatú területeken és helyiségekben (mosdók, folyosók, stb.) az óvintézkedésekről szóló tájékoztatókat és útmutató matricákat kell kihelyezni.
 3. Indokolt esetben – figyelemmel a járványveszélyre – a kollégiumi szolgáltatások korlátozhatók, egyes személyek abból – amennyiben fennáll a veszélye, hogy koronavírussal fertőzöttek – kizárhatók.

VIII. Külföldi hallgatók kollégiumi elhelyezésével kapcsolatos intézkedések

 1. A kollégiumi férőhelyben részesülő külföldi hallgatók az Egyetem által külső szolgáltatótól bérelt szálláshelyeken (továbbiakban: bérelt kollégiumok) kerülnek elhelyezésre.
 2. A bérelt kollégiumokban is a jelen Intézkedési Terv VI. szakaszában meghatározott előírások az irányadóak.
 3. Az Egyetem – amennyiben feltétlen szükséges – a bérelt férőhelyeken biztosítja a külföldi hallgatók házi karanténban történő elhelyezését.
 4. Amennyiben egy külföldi hallgatónál fertőzés gyanúja merül fel, a bérelt kollégium üzemeltetője azonnal intézkedik az értinett hallgató elkülönítéséről, egyúttal értesíti a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság igazgatóját, valamint az illetékes járványügyi hatóságot.
 5. Amennyiben a hallgató SARS-CoV-2 tesztet (PCR teszt) kérelmez, úgy ezen igényét a BME International Mentor Teamnél kell jeleznie.
 6. Azon hallgatók, akiknél hatósági házi karantént rendelt el az illetékes járványügyi hatóság, csak a karantént elrendelő hatóság engedélyével hagyhatják el a lakóegységeiket (mely a lakószobából és a hozzá tartozó szociális blokkból áll).

2020.07.22. 13:59:

1/2020. (VII. 22.) számú rektori körlevél a 2020/2021. tanév őszi félévének rendjéről:
 
 Tanulmányi foglalkozások kezdő időpontja
A közösségi közlekedés reggeli csúcsidei terhelésének mérséklése érdekében
 • tanulmányi foglalkozás 8:15 óra előtt nem kezdhető; és
 • az órarend szerinti 8:15 órakor kezdődő dupla (tripla vagy hosszabb) tanulmányi foglalkozásokat 8:30 órakor kell kezdeni és legalább egy óraközi szünetet el kell hagyni és az órarend szerinti időben be kell fejezni.
Általános védelmi intézkedések
 • Az Egyetem belső, zárt tereiben, a tanulmányi foglalkozások során különösen, az orrot és szájat egyaránt takaró maszk (sál vagy kendő) viselése kötelező.
 • A személyek közötti 1,5 méteres védőtávolság megtartása minden olyan esetben kötelező, ahol ennek fizikai feltételei fennállnak.
 • Az új koronavírus fertőzés tüneteit mutató személy az Egyetem területére nem léphet be.
Tanulmányi munka szervezésére vonatkozó intézkedések
 • A 2020/2021. tanév őszi félévében az Egyetem a tanulmányi foglalkozásokat – ellenkező döntésig – jelenléti formában szervezi és biztosítja következő pontokban foglalt eltérésekkel.
 • Minden olyan egyetemi polgár (oktató, hallgató) számára, aki kockázati csoportba tartozik vagy kockázati csoportba tartozó személlyel él egy háztartásban – kérelmére – lehetővé kell tenni a tanulmányi foglalkozások távolléti formában való megtartását (oktató), illetve kedvezményes tanulmányi rend keretében távolléti formában történő teljesítését (hallgató). Oktató esetében a kérelmet a dékán, hallgató esetében a kari tanulmányi bizottság bírálja el.
 • Szakmailag indokolt esetben, külön dékáni engedély alapján, a Kar egyes kurzusokat kizárólag távolléti oktatási formában is meghirdethet.
 • Előadás típusú tanulmányi foglalkozáson jelenléti követelmény nem írható elő, az előírt jelenléti követelmény nem alkalmazható.
 • Minden kurzus összes tanulástámogató anyagát folyamatosan naprakészen és hozzáférhetően kell tartani valamely távolléti oktatást segítő információs rendszerben (pl. Moodle, MS Teams) annak érdekében, hogy bármikor, időkiesés nélkül át lehessen állni a távolléti oktatásra.
Külföldi hallgatók idegen (angol) nyelvű képzésére vonatkozó különös szabályok
 • A Magyarországon tartózkodó és a jelenléti oktatásba bekapcsolódni képes külföldi hallgatók számára az Egyetem jelenléti oktatási formát biztosít a magyar nyelvű képzésben részt vevő hallgatókra vonatkozó előírások szerint.
 • Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező külföldi, de a jelenléti képzésbe bekapcsolódni nem képes hallgatók számára távolléti oktatást is biztosítani kell olyan formában, ami elősegíti mielőbbi csatlakozásukat a jelenléti oktatásba. A külföldi hallgatók esetében távolléti oktatásban az időeltolódásra figyelemmel kell lenni, így a valósidejű on-line tanulmányi foglalkozáson való részvételre hallgató nem kötelezhető.
 • Az oktatást távolléti formában megkezdő külföldi hallgatónak, amikor ezt a körülményei lehetővé teszi, csatlakoznia kell a jelenléti oktatás folyamatába.
 

2020.06.22. 17:57:

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény, valamint egyes kormányrendeletek kapcsán szükséges további intézkedések

 • a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény,
 • a 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 282/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet,
 • a járványügyi készültség bevezetéséről szóló 283/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet,
 • a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti kormányrendeleti szabályokról szóló 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet, és
 • az országos tisztifőorvos 2020. június 2. napján kihirdetett, a felsőoktatási intézményekben a vizsgáztatás oktatási intézményekben történő megrendezéséről, közegészségügyi- járványügyi feltételeiről szóló határozata

alapján felülvizsgálta 2020. március 9. és június 9. között hozott intézkedéseit és azokat a következők szerint módosítja:

Hatályukat vesztő intézkedések:

 • a 2020. március 9-én kelt intézkedések I. és III. szakasza;
 • a 2020. március 10-én kelt intézkedések II. és III. szakasza;
 • a 2020. március 11-én kelt intézkedések II. és III. szakasza;
 •  a 2020. március 26-án kelt intézkedés;
 • a 2020. március 29-én kelt intézkedés;
 • a 2020. május 17-én kelt intézkedés; és
 • a 2020. május 18-án kelt intézkedések I. szakasz 1-3. pontja.

Hallgatók belépése az Egyetem területére, egyes tanulmányi cselekmények

 • Hallgató az Egyetem területére beléphet. Az Egyetem területén a 1,5 méteres védőtávolságot meg kell tartani, ajánlott a szájat és orrot takaró maszk, sál vagy kendő viselete.
 • Tanulmányi teljesítményértékelési cselekmények (különösen: vizsga, szigorlat) kizárólag távolléti formában, információs rendszerek útján tarthatók.
 • Jelenléti záróvizsgák során a 2020. május 18-i intézkedések, valamint az országos tisztifőorvos 2020. június 2. napján kihirdetett, a felsőoktatási intézményekben a vizsgáztatás oktatási intézményekben történő megrendezéséről, közegészségügyi- járványügyi feltételeiről szóló határozatának megfelelően kell eljárni.

Kollégiumok látogatása

Mindaddig, amíg jogszabály vagy hatóság a kollégiumok látogatásának és használatának részletes szabályait meg nem állapítja, a Martos Kollégium kivételével az Egyetem kollégiumai hallgatók által nem látogathatók, nem használhatók.

 

2020.05.18. 23:06:

A fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendeletben foglaltakkal kapcsolatos, az Egyetem egyes működési tevékenységét érintő intézkedések

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem vezetése elkötelezett az Egyetem teljes megnyitása és az Egyetemen szokásos munkarend visszaállítása iránt. Ugyanakkor ezt a nyitást fokozatosan, a lehetséges egészségügyi kockázatokat alacsony szinten tartva, az időközben szerzett tapasztalatokra építve valósítja meg. Ezen fokozatos nyitási program első lépését alkotják ezen intézkedések.

Belépés az intézmény területére, tartózkodás az intézmény területén

 • Az Egyetem területére hallgató – a doktorandusz hallgatót, valamint a 2. és 3. pontban foglalt hallgatói kört kivéve – nem léphet be.
 • A hallgató kérelmére, az anyakara szerinti dékán engedélyével a képzést lezáró dolgozatának (szakdolgozat, diplomamunka) készítéséhez szükséges, kizárólag az Egyetem területén, az Egyetem eszközeivel teljesíthető cselekmények (pl. laboratóriumi mérés, kísérlet, vizsgálat, gyártás) elvégzése érdekében az Egyetem területére beléphet.
 • A nemzetközi együttműködésben megvalósuló képzés hallgatója – a külföldi partnerintézmény előírásai alapján – vizsga, szigorlat teljesítése érdekében az Egyetem területére beléphet. Az így szervezett vizsgán, szigorlaton a védelmi intézkedések betartásáról és ellenőrzéséről a dékán gondoskodik.
 • Az Egyetem területére az Egyetemen foglalkoztatott személy – a 65. életévét betöltött személy kivételével – beléphet.
 • Az Egyetem területén a 1,5 méteres védőtávolság megtartása kötelező.

A felvételi cselekmények

 • Mesterképzési szak felvételi eljárásában a jelentkező személyes jelenlétét igénylő cselekmény nem tartható. Jelentkező az Egyetem területére nem léphet be.
 • Az általános felsőoktatási felvételi eljárás részeként szervezett alkalmassági vizsga során személyes jelenlétet igénylő cselekmény nem tartható. Jelentkező az Egyetem területére nem léphet be.

Vizsgák, szigorlatok

 • A vizsgákat, szigorlatokat (a továbbiakban együttesen: vizsgák) a Koordinációs Bizottság korábbi intézkedéseinek megfelelően – figyelemmel az Egyetemi Tanulmányi Bizottság irányelveire– távolléti formában, információs rendszerek útján kell megszervezni és lebonyolítani.
 • A távolléti formában történő vizsgaszervezés indoka, hogy a védelmi rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a kollégiumok látogatása továbbra is tilos, így a több ezer fő távollakó hallgató részére – figyelemmel az utazási időre és szálláslehetőség hiányára – egyébként is távolléti formában kell biztosítani a vizsgalehetőséget. Az egyenlő elbánás és azonos teljesítményértékelési módszer alkalmazásának követelménye alapján egységesen minden hallgató távolléti formában tehet vizsgát.

Záróvizsgák

 • A záróvizsgát távolléti formában, információs rendszerek útján kell megszervezni és lebonyolítani.
 • A záróvizsga kivételesen – kizárólag a hallgató kérelme alapján, ha esetében az információs rendszerek útján történő vizsga feltételei nem biztosítottak – az Egyetem területén jelenléti formában is megszervezhető. Hallgató, volt hallgató személyes jelenlétét igénylő záróvizsgára nem kötelezhető és nem kérhető, ugyanakkor hallgató személyes jelenlét útján történő záróvizsgára vonatkozó kérése nem utasítható el. Oktató kizárólag önkéntes választása esetén vesz részt személyes jelenlétét igénylő záróvizsgán.
 • A záróvizsga lebonyolításának részletes kari szabályait a jogszabályok, az egyetemi szervezetszabályozók és a jelen intézkedések keretei között a dékán állapítja meg.

 

2020.04.30. 12:52:

A Koordinációs Bizottság – az Egyetemi Sportbizottság javaslatára – a 2020. április 9. napján kelt intézkedésének IV. szakaszában foglaltakra figyelemmel a következő intézkedést hozza:

A 7/2018. (VI. 29.) számú Rektori-Kancellári közös utasítás 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott térítési díj az 5/14-ed részére, azaz 2 150 Ft-ra csökken. A fizetési kötelezettségét korábban már teljesítő hallgató részére az Egyetem a befizetett és a jelen intézkedés szerint előírt szolgáltatási díjak különbözetét 2020. július 1. napjáig a hallgató gyűjtőszámlájára visszautalja.

 

2020.04.24. 16:40:

Az Egyetemi Tanulmányi Bizottság irányelveket dolgozott ki a távoktatás kapcsán. A teljes nyilatkozatot itt találjátok, a leglényegesebb pontokat pedig az alábbiakban:

 • A TVSz 127. § (6)-(9) bekezdés szerinti betekintés lehetőségét az információs rendszerek útján végzett írásbeli teljesítményértékelések során is biztosítani kell. 
 •  A teljesítményértékelésekhez tartozó személyazonosítás során
  • azt kell vélelmezni, hogy az információs rendszerbe az a hallgató jelentkezett be, aki erre jogosult és aki a teljesítményértékelésre kötelezett, ellenkező bizonyítására az oktató kötelezett;
  • arckép mutatására (videokapcsolat fenntartására) kizárólag szóbeli teljesítményértékelésen kötelezhető a hallgató, de erről a hallgatót előzetesen tájékoztatni kell; a hallgató jelezheti, hogy e feltételnek nem tud eleget tenni, mely esetben a teljesítményértékelésre más, képi azonosítást nem igénylő eljárást kell felkínálni;
  • hallgatótól nem kérhető az arcképen kívül más képi felvétel (pl. környezetének képe) bemutatása;
  • hallgató nem kötelezhető pontos tartózkodási helyének megadására; e) személyazonosító okmányról felvétel nem készíthető;
  • az információs rendszer működési sajátosságai, problémái (pl. akadozó vagy időként megszakadó jelátvitel) a hallgató hátrányára nem értékelhetők
 • Tanulmányi cselekmény (előadás, gyakorlat, laboratóriumi gyakorlat, konzultáció, teljesítményértékelés, szóbeli vagy írásbeli vizsga, szigorlat) sem kép-, sem hang-, sem együttes kép- és hangfelvétel útján nem rö
  Utoljára szerkesztve: 2020.09.01. 11:06